Descriere proiect

Informații generale

  • Titlu proiect: Cercetator, viitor antreprenor – Noua Generatie/ Cod proiect: 123793/POCU
  • Proiectul are o valoare totală de 976.716,95 lei
  • Beneficiar UBB în parteneriat cu AJOFM Cluj
  • Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, 24.05.2019-23.05.2022.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar care își găsesc un loc de muncă, astfel, cel puțin 30% din reprezentanții grupului țintă vor face dovada angajării sau a promovării ca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI cu precădere din domeniul socio-uman.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1:  Oferirea de module de cursuri de antreprenoriat si de cursuri care să ofere competențe transversale personalizate care să determine cresterea angajabilitații;

OS2: Oferirea unui set de servicii de consiliere si orientare profesională, workshop-uri de dezvoltare profesională în raport cu responsabilitațile didactice, workshop-uri specifice pentru dezvoltarea unor competențe transversal;

OS3: Consolidarea parteneriatului dintre universitate și actorii din domeniul cercetării și inovării pentru stimularea dezvoltarii de noi programe de studii doctorale și postdoctorale și pentru creșterea gradului de angajabilitate;

OS4: Crearea unui sistem de informare coordonată funcțional între mediul economic și universitate pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii și pentru creșterea capacității de inovare sociala a universității.

Indicatorii asumați în cadrul proiectului sunt, după cum urmează:

Nr. crt. Denumire indicator Valoare țintă
1 Cursanți/Studenți/cercetatori etc., care îsi gasesc un loc de munca, la încetarea calitații de participant 33 persoane

(30% din numărul de drd. și cpd. total)

2 Cursanți / Studenți/cercetători etc., care urmeaza studii/cursuri de formare la încetarea calitații de participant 33 persoane

(30% din numărul de drd. și cpd. total)

3 Studenți etc., care au obținut titlul stiințific de doctor urmare a sprijinului primit 56 persoane

(80% din numărul de drd.)

4 Cercetatori, care au finalizat programe postdoctorale urmare a sprijinului primit 32 persoane

(80% din numărul de cpd.)

Grup țintă

Grupul țintă al proiectului va fi format din 70 de studenți doctoranzi și 40 de cercetători postdoctoranzi. Selecția grupului țintă se va face conform unei metodologii prestabilite. Cea mai mare parte a grupului țintă, aproximativ 75% dintre aceștia vor fi selectați din rândul studenților doctoranzi și a postoctoranzilor din cadrul domeniilor stiintelor sociale conform CNATDCU pentru care UBB detine conducere de doctorat, dupa cum urmeaza: contabilitate, economie, economie și afaceri internationale, finanțe, management, marketing, psihologie, sociologie, știința sportului și educației fizice, științe administrative, științe ale comunicării, științe ale educației, științe politice, fără însă a exclude posibilitatea selectării unei parți a grupului țintă din cadrul altor domenii cu respectarea criteriilor mentionate în cadrul GGCS POCU și a domeniilor de specializare inteligenta prevăzute în cadrul OM MEN nr. 5376/2017. Reprezentanții grupului țintă vor fi selectați în funcție de data demarării proiectului, în 2 sau 3 serii succesive. Aceștia vor respecta cel puțin condițiile de mai jos pentru a participa la procesul de selecție și anume: doctoranzii trebuie să prezinte un document justificativ pentru înmatricularea la studii universitare de doctorat pentru unul dintre domeniile prioritare ale SNC 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific şi comercial, prevăzute în SNCDI 2014 – 2020, care sunt înmatriculați in ultimii doi ani ai programului de studii doctorale (În cazul în care doctoranzii beneficiază de prelungire a studiilor de doctorat, cu 1 – 2 ani, conform legii, ultimii doi ani de studii pentru care se poate furniza în proiect sprijinul pentru studenți doctoranzi se modifică corespunzător); Cercetătorii postdoctorat selectați ca grup țintă trebuie să dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare. In ceea ce priveste sprijinul individual acordat doctorandului, mentionam ca acesta se va realiza doar pe durata ultimilor doi ani de studii a programului de studii doctorale (pentru o durată de maxim 12 luni, consecutive), iar sprijinul individual acordat cercetătorului post doctorat se va realiza pentru o durată de 12 luni a programului de studii postdoctorale. Metodologia de selectie a grupului tinta va avea in vedere ca cel putin 30% in grupul tinta adica 33 persoane (21 doctoranzi si 12 postdoctoranzi) sa provina din grupuri/categorii vulnerabile – doctoranzi si cercetatori post-doctorat apartinand minoritatii roma, cu dizabilitati, din mediul rural sau cu alte vulnerabilitati. In acest sens la fiecare proces de selectie organizat se vor aloca locuri speciale pentru aceasta categorie de persoane iar evaluarea se va desfasura separat. In cazul in care locurile nu se vor ocupa, acestea vor fi realocate.

Toți reprezentanții grupului țintă vor trebui să participe la un curs de educație antreprenorială care va dura 12 luni și va avea o componentă practică, la sesiuni de consiliere și la un curs de formare psihopedagogică.

Drepturile doctoranzilor și a postdoctoranzilor care vor fi stipulate prin contract sunt: – a beneficia de sprijin financiar sub forma de bursa lunara in cuantum de 1500 lei pentru doctorand, respectiv de 2500 lei pentru postdoctorand – dreptul de a beneficia și de primi sprijin financiar pentru efectuarea unor mobilitati academice in universitati/centre de cercetare din tari membre UE (cheltuieli de transport si cazare), – dreptul de primi sprijin financiar pentru publicare (taxe de publicare) si pentru participare la conferinte (cheltuieli de transport, cazare si cu taxele de conferinta), – dreptul de a avea acces cu titlu gratuit la infrastructura de moderna de cercetare a UBB si facilitatile de documentare disponibile in UBB (biblioteci, acces la baze de date prin proiectul Anelis plus etc.), – dreptul de a participa si de a fi premiat in cadrul concursurilor organizate in cadrul proiectului. Pentru animarea și motivarea grupului țintă se va organiza un concurs cu premii. Astfel, o comisie de evaluare mixtă, va stabili criteriile de performanță în vederea acordării a 60 de premii în valoare de 1500 de lei. Toți participanții la cursul de antreprenoriat vor trebui să elaboreze la finalizarea cursului un plan de afaceri. Acesta va fi validat de o echipă mixtă formată din reprezentanți ai universității și din reprezentanți ai mediului de afaceri. Toți reprezentanții grupului țintă vor putea participa ulterior la un concurs cu premii care se va desfășura în 2 sau 3 etape în funcție de data de începere a proiectului. În cadrul proiectului, reprezentanții grupului țintă se vor organiza în echipe mixte (doctoranzi și postdoctoranzi, cu minim un postdoctorand prezent), de maxim 5 persoane. Aceste echipe vor elabora un plan de afaceri inovativ comun cu aplicabilitate în mediul privat in special în entitati din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau în administrația publică locală sau centrală. Dosarul de concurs va fi analizat și evaluat de o echipă mixtă formată atât din reprezentanți ai mediului universitar cât și de reprezentanți ai mediului de afaceri. Se vor acorda cate 3 premii anuale, premiul 1,2 și 3 în valoare de 30.000, 20.000 și respectiv 10.000 care vor fi împărțiți în mod egal în cadrul echipei.

 Dintre indicatorii minimali de performanta amintim: – obtinerea certificatului de competente profesionale in atreprenoriat – elaborarea si prezentarea unui plan de afaceri – elaborarea unui plan de cariera/sustenabilitate in cercetare – elaborarea unui articol stiintific.

Mențiuni speciale:

  • Sprijinul acordat prin proiect va fi direcționat doar către doctoranzii si cecetătorii post doctoranzi care își înscriu cercetările domeniilor prioritare ale SNC și SNCDI conform OMEN nr 5376/19.10.2017
  • Sprijinul financiar nu se va putea acorda persoanelor care au participat deja la programe de îmbunătățire a competențelor antreprenoriale sau persoanelor care au fost grup țintă în ptoiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale
  • Doctoranzii trebuie să fie înmatriculați la UBB, în ultimii doi ani de studii doctorale
  • Postdoctoranzii sunt înmatriculați la un program de studii postdoc la UBB